سلامت جامعه

دانلود کتاب هیچ

دانلود کتاب هیچ بشر با توجه به اهمیتی که برای سلامت خود قائل است، به سلامت جامعه هم ارزش می نهد و بیماری جامعه را بیماری خود میداند؛ همچنان که تلاش میکند برای حفظ و تأمین سلامت خود از بسیاری از امور بپرهیزد و یا از واکس نهای پیش گیری و داروهای گوناگون استفاده کند، […]