سیال‌ ناهمگن

دانلود مقاله تحلیل ناپایداری در مرز سیال‌های ناهمگن با چگالی متغیر در حضور شوک فرودی

دانلود مقاله تحلیل ناپایداری در مرز سیال‌های ناهمگن با چگالی متغیر در حضور شوک فرودی در این پژوهش ناپایداری فصل مشترک دو سیال نیمه‌متناهی پس از اعمال شوک زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور، تاثیر عواملی چون چگالی، سرعت سیال‌ها و میدان مغناطیسی بر ناپایداری مورد توجه قرار می‌گیرد. با استفاده از معادلات مگنتوهیدرودینامیک، […]