شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

دانلود مقاله ایجاد ارزش افزوده از اطلاعات فرآیند حفاری چاه های نفت

دانلود مقاله ایجاد ارزش افزوده از اطلاعات فرآیند حفاری چاه های نفت حفاری چاه های نفت فرآیند مهم و پیچیده در شرکت های نفتی است که نقش اساسی را در حفظ و تولید سطح تولید ایفا می کند. شرکت های بزرگ نفتی مانند شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر عملیات […]