شمع

دانلود مقاله کاربرد روش الکترواسمزی در کاهش اصطکاک منفی شمع ها

دانلود مقاله کاربرد روش الکترواسمزی در کاهش اصطکاک منفی شمع ها یکی از روش های کاهش اصطکاک منفی در شمع ها، الکترواسمزی است. دراین روش جریان الکتریکی مستقیم در میان شمع ها، که نقش کاتد را دارند و آندها عبور داده می شود. در این تحقیق آزمایشگاهی، دستگاهی ساخته شده که مدل شمع و خاک، […]