صعود قطره

دانلود مقاله بررسی تغییرات ضریب انتقال جرم صعود قطره بر حسب زمان صعود در یک ستون پاششی

دانلود مقاله بررسی تغییرات ضریب انتقال جرم صعود قطره بر حسب زمان صعود در یک ستون پاششی در مقاله حاضر تغییرات ضریب انتقال جرم صعود قطره نسبت به زمان صعود دریک ستون استخراج پاششی بررسی شده است. از دو سیستم شیمیایی مختلف برای انجام آزمایشات استفاده شده است. توزیع کننده ها از نوع مجموعه نازل ها (set […]