صفحه نفوذپذیر متحرک

دانلود مقاله بررسی جریان آرام، دو بعدی و پایدار سیال با لزجت متغیر و تولید حرارت داخلی بر روی صفحه نفوذپذیر متحرک

دانلود مقاله بررسی جریان آرام، دو بعدی و پایدار سیال با لزجت متغیر و تولید حرارت داخلی بر روی صفحه نفوذپذیر متحرک در این تحقیق جریان آرام دو بعدی و پایدار سیال با لزجت متغیر و تولید حرارت داخلی بر روی صفحه نفوذپذیر متحرک همراه با شار جرمی یکنواخت (دمش یا مکش) مورد بررسی قرار […]