صنایع غذایی گلستان

دانلود پروپوزال درباره مدیریت کیفیت زنجیره تامین در صنایع غذایی گلستان

دانلود پروپوزال درباره مدیریت کیفیت زنجیره تامین در صنایع غذایی گلستان آذر و همکاران (۱۳۹۶) در پژوهش خود با عنوان «مفهوم شناسی کیفیت در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از روش شبکه خزانه»، به این نتیجه رسیدند که هشت بعد مدیریت روابط با تامین کنندگان، نوآوری و روزآمد بودن، مدیریت کیفیت فرایندهای زنجیره تامین، مدیریت […]