طاری

دانلود وحدت ارتباط و منشاء در دعاوی

دانلود وحدت ارتباط و منشاء در دعاوی در حقوق ما، دعاوی طاری، به ­عنوان یکی از استثنائات اصل تغییرناپذیری دادرسی، در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش­ بینی شده است. به موجب این ماده «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر، از طرف خواهان یا […]