طرح درس ریاضی ششم

دانلود طرح درس ریاضی پایه ششم – مبحث خط و زاویه

دانلود طرح درس ریاضی پایه ششم – مبحث خط و زاویه طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران […]