علوم تجربی سوم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی سوم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی سوم ابتدایی علوم تجربی یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملّی است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیت های آفرینش و کشف فعل خداوند تعریف شده است. در همین راستا، شناخت و استفاده ی مسئولانه از طبیعت به […]