علوم تجربی ششم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی ششم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی ششم ابتدایی علوم تجربی یکی از حوزه های یادگیری برنامه ی درسی ملّی است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی، کوشش انسان برای درک واقعیت های آفرینش و کشف فعل خداوند تعریف شده است. در همین راستا، شناخت و استفاده ی مسئولانه از طبیعت به مثابه بخشی […]