عملکرد شغلی

دانلود تحقیق راه های ایجاد انگیزه تحصیلی در دانشجویان

دانلود تحقیق راه های ایجاد انگیزه تحصیلی در دانشجویان چگونگی ایجاد و ارتقاء انگیزه علمی در دانشجویان اختلال در انگیزش می تواند در سطح احساسات و رفتار سبب بروز مشکالتی شده و مقدمات بدبینی، اضطراب، افسردگی و مشکلات روانی و همچنین افت چشمگیر در عملکرد فردی، اجتماعی و شغلی را فراهم آورد و بر عملکرد […]

دانلود ترجمه مقاله نقش رهبری عقل گرا در افزایش عملکرد شغلی: شواهد برگرفته از بخش گردشگری مصر

دانلود ترجمه مقاله نقش رهبری عقل گرا در افزایش عملکرد شغلی: شواهد برگرفته از بخش گردشگری مصر رهبری مولفه مهم و پویا رضایتمندی کارکنان و عملکرد سازمانی محسوب می گردد. رهبری موثر قبل از رضایتمندی شغلی کارکنان واقع می گردد، که عامل حیاتی برای موفقیت سازمانی محسوب می گردد. «رهبری» به عنوان فرایند کارایی اجتماعی […]