عملکرد غلط رله های دیفرانسیل

دانلود مقاله عملکرد غلط رله های دیفرانسیل ناشی از جریان هجومی در ترانسفورماتورها

دانلود مقاله عملکرد غلط رله های دیفرانسیل ناشی از جریان هجومی در ترانسفورماتورها جریان هجومی به دلیل به اشباع رفتن هسته در زمان برق دار کردن ترانسفورماتور بوجود می آید. ویژگی اصلی این جریان داشتن مولفه DC بزرگ، داشتن هارمونیک های زیاد و اندازه بزرگ می باشد. این جریان تنها در طرف اولیه به وجود […]