عملیات اکتشاف

دانلود مقاله کاهش ریسک در عملیات اکتشاف

دانلود مقاله کاهش ریسک در عملیات اکتشاف با افزایش تقاضای انرژی وهمچنین کاهش تولید از میادین قدیمی، شرکتهای نفت و گاز فعالیت های اکتشافی خود را در محل های مورد چالش مانند مخازن در زیر آب های عمیق، گنبد های نمکی، بازالت و کربناته توسعه داده اند. این محیط ها اغلب دارای تصاویر لرزه نگاری […]