عملیات لرزه نگاری

دانلود مقاله طراحی آرایه گیرنده برانبارش و تاثیر آن بر کیفیت داده ها

دانلود مقاله طراحی آرایه گیرنده برانبارش و تاثیر آن بر کیفیت داده ها یکی از مهمترین مراحل عملیات لرزه نگاری، طراحی آرایه می باشد تا بتوان نسبت سیگنال به نوفه را به اندازه مطلوب افزایش داد. در عملیات دو بعدی می توان از آرایه برانبارش برای این منظور استفاده کرد. این آرایه با بیشینه تضعیف […]