غلبه بر کمال خواهی

دانلود آموزش غلبه بر کمال خواهی (فایل صوتی)

دانلود آموزش غلبه بر کمال خواهی (فایل صوتی) کمال خواهی عبارت است از تعیین معیارهای بسیار سخت و تلاش شدید برای دستیابی به آن ها، با وجود مشکلاتی که برای فرد ایجاد می کنند. فرد کمال خواه، احساس ارزشمندی خود را تقریباً فقط بر اساس میزان دستیابی به این معیارها تعیین می کند. – کارهای […]