غیراشباع

دانلود مقاله حساسیت سنجی پارامترهای مدل رفتاری بارسلونا

دانلود مقاله حساسیت سنجی پارامترهای مدل رفتاری بارسلونا با توجه به این که نواحی خشک و نیمه خشک حدود ۳۳ % از سطح کره زمین را فرا گرفته است، عموماً فرض اشباع بودن محیط خاک صحیح نبوده و بررسی رفتار خاک های غیراشباع از اهمیت بالایی برخوردار است. بالا آمدن سطح آب زیرزمینی، سیل و […]