فارسی دوم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات فارسی دوم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات فارسی دوم ابتدایی در برنامه ی آموزش زبان فارسی، به مهارت های چهارگانه ی زبانی و قدرت تفکّر و اندیشیدن، به یک میزان توجّه شده است. براین اساس، محتوای درس فارسی در قالب دو کتاب فارسی و کتاب نگارش تهیه و تدوین شده است؛ بنابراین تدریس و یاددهی هر دو کتاب […]