فارسی پنجم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات فارسی پنجم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات فارسی پنجم ابتدایی کتاب فارسی پنجم ابتدایی، حلقه ی میانی از زنجیره ی دور هی دوم ابتدایی است. دوره ی اوّل ابتدایی، سه سال نخست (اوّل تا سوم) و دوره ی دوم، سه سال دوم  (چهارم تا ششم) ابتدایی را در برم یگیرد. بنابراین، ساختار و محتوای فارسی پای هی پنجم […]