فالگیر

دانلود پایان نامه مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک های اسنادی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی

دانلود پایان نامه مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک های اسنادی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی بمنظور مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک های اسنادی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی از نمونه های در دسترس که در سال ۱۳۹۳ به مراکز غیر رسمی در گرگان جهت فالگیری مراجعه کردند […]