فرایند تخلیه تحت تاثیر جاذبه

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر حرارت موضعی بر روی فرایند VAPEX برای ازدیاد برداشت نفت سنگین

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر حرارت موضعی بر روی فرایند VAPEX برای ازدیاد برداشت نفت سنگین برداشت از مخازن نفت سنگین به علت گرانروی بالای نفت بسیار کم بوده و بنابراین استفاده از روش های تزریق امتزاجی در بهبود راندمان برداشت توصیه میگردد. یکی از روش های تزریق امتزاجی، VAPEX یا تزریق بخار حلال های […]