فشار منفذی

دانلود مقاله بررسی تاثیر کاهش فشار منفذی و وجود حفره داخل سازند و سیمان روی مقاومت لهیدگی جداری

دانلود مقاله بررسی تاثیر کاهش فشار منفذی و وجود حفره داخل سازند و سیمان روی مقاومت لهیدگی جداری روش های طراحی معمول جداری بر پایه بارگذاری یکنواخت خارجی بر بدنه جداری استوار است. دراین روش ها اثر فشار منفذی روی تنش های وارده بر جداری در نظر گرفته نمی شود. همچنین در این روش ها […]

دانلود مقاله پیش بینی فشار منفذی با استفاده از اطلاعات لرزه نگاری سه بعدی (مطالعه موردی یکی از میادین جنوب غرب ایران)

دانلود مقاله پیش بینی فشار منفذی با استفاده از اطلاعات لرزه نگاری سه بعدی (مطالعه موردی یکی از میادین جنوب غرب ایران) فشار منفذی یکی از کمیت های مهم، در بحث اکتشاف و حفاری اکتشاف منابع هیدروکربوری می باشد. عدم اطلاع از میزان فشار منفذی در لایه های مختلف، قبل از حفاری، سبب ایجاد خطرات […]