فیزیولوژی

دانلود پروژه بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موش های صحرایی تخمدان برداری شده

دانلود پروژه بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موش های صحرایی تخمدان برداری شده در مطالعه حاضر نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موش های صحرائی تخمدان برداری شده مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ۹۰ سر موش صحرائی ماده تهیه و به ۱۰ گروه تقسیم شدند. سنجش درد بوسیله تست […]