فیلتراسیون

دانلود مقاله مدلسازی تشکیل کیک خارجی بر دیواره یک چاه نفت

دانلود مقاله مدلسازی تشکیل کیک خارجی بر دیواره یک چاه نفت در میان روش های موجود برای دفع آب تولیدی از مخازن نفتی، تزریق مجدد آن به زیرزمین بیشترمورد توجه قرار گرفته است. اما حضور ذرات ریز و آلودگی ها در این آب باعث تخریب سازند در چاه شکاف ها می شود. تخریب سازند در […]