مانیتورینگ

دانلود مقاله سیستم مونیتورینگ دز محیطی

دانلود مقاله سیستم مونیتورینگ دز محیطی سیستم مونیتورینگ دز پرتوهای یونساز، قادر به نمایش، ثبت و بایگانی اطلاعات مربوط به دزیمترهای محیطی می باشد. این دزیمترها در مکان هایی که پرتوهای یون ساز وجود دارد، مانند محیط های آزمایشگاهی، صنعتی و مکان هایی که از مواد پرتوزا استفاده می گردد، نصب می شود و با […]