مخازن شکافدار ایران

دانلود مقاله بررسی تاثیر پیوستگی موئینگی بین ماتریس ها بر عملکرد یکی از مخازن شکافدار ایران تحت شرایط تخلیه طبیعی مخزن و تزریق غیرامتزاجی گاز به مخزن

دانلود مقاله بررسی تاثیر پیوستگی موئینگی بین ماتریس ها بر عملکرد یکی از مخازن شکافدار ایران تحت شرایط تخلیه طبیعی مخزن و تزریق غیرامتزاجی گاز به مخزن بررسی رفتار مخازن شکافدار از دو جهت عمده حائز اهمیت می باشد. ابتدا به دلیل قرار گرفتن بخش اعظمی از سیالات هیدروکربنی دنیا در این نوع از مخازن […]