مخازن شکافدار

دانلود مقاله چالش های پیش روی مدیریت صیانتی مخازن شکافدار

دانلود مقاله چالش های پیش روی مدیریت صیانتی مخازن شکافدار مدیریت مخزن به معنای استفاده منطقی و درست از منابع جهت به حداکثر رساندن تولید اقتصادی است. ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز که بیش از ۱۰ درصد مخازن نفت جهان و بیش از ۱۳ درصد مخازن گاز جهان را در خود دارد،به […]

دانلود مقاله عملکرد برداشت نفت از مخازن نسبتا شکافدار توسط آشام موئینگی

دانلود مقاله عملکرد برداشت نفت از مخازن نسبتا شکافدار توسط آشام موئینگی آشام موئینگی یکی از مهمترین مکانیسم های برداشت در مخازن شکافدار طبیعی است که بیشتر نفت در بلوک های ماتریسی آن ذخیره شده است. بیشترین مطالعات آشام مخازن شکافدار طبیعی با فرض یکنواختی توزیع شکاف ها استوار است. در واقعیت، بیشتر مخازن نسبتا […]

دانلود مقاله بررسی تاثیر جریان غیر دارسی بر روی رفتار فشاری مخازن شکافدار و آنالیز داده های فشاری این مخازن با استفاده از روش مستقیم ترکیبی

دانلود مقاله بررسی تاثیر جریان غیر دارسی بر روی رفتار فشاری مخازن شکافدار و آنالیز داده های فشاری این مخازن با استفاده از روش مستقیم ترکیبی جریان غیردارسی در مخازن نفت سبک و مخازن گازی، بویژه در مخازن شکافدار به دلیل وجود شکاف ها دارای اهمیت میباشد. از آنجا که اغلب مخازن کشور ما از […]