مخزن فهلیان

دانلود مقاله مطالعه ژئوشیمیایی نفت مخزن فهلیان میدان دارخوین

دانلود مقاله مطالعه ژئوشیمیایی نفت مخزن فهلیان میدان دارخوین نفت های میدان دارخوین، واقع در جنوب غربی استان خوزستان (دشت آبادان)، با هدف شناسایی سنگ منشاء مولد نفت، بررسی بلوغ حرارتی، نوع مواد آلی مولد نفت و بررسی تاریخچه تدفین رسوبات با روش های مختلف ژئوشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه بایو مارکرها […]