مدلسازی شکستگی

دانلود مقاله مطالعه و مدلسازی شکستگی های مخزن بنگستان میدان اهواز با استفاده از نرم افزار Fraca

دانلود مقاله مطالعه و مدلسازی شکستگی های مخزن بنگستان میدان اهواز با استفاده از نرم افزار Fraca اطلاعات استاتیک ودینامیک مختلف جهت استفاده در مدلسازی شکستگی ها با استفاده از نرم افزار Fraca قابل استفاده می باشد. این اطلاعات می تواند در مقیاس های مختلف از مقیاس چاه (اطلاعات نمودارهای تصویری، مغزه، اطلاعات هرزروی گل، […]