مدل ترکیبی

دانلود مقاله پیش بینی عملکرد حرارتی مبدل های پوسته و لوله با استفاده از مدل ترکیبی

دانلود مقاله پیش بینی عملکرد حرارتی مبدل های پوسته و لوله با استفاده از مدل ترکیبی در این تحقیق ابتدا مدل سازی یک مبدل حرارتی پوسته و لوله بدون در نظر گرفتن بفل ها و با فرض جریان قالبی و سپس مدل سازی مبدلی دارای جریان متقاطع خالص و بدون در نظر گرفتن جریان های نشتی […]