مدل سازی به روش فازی

دانلود مقاله بهبود شناسایی ساختار در الگوریتم آموزش رقابتی جهت مدل سازی به روش فازی – عصبی

دانلود مقاله بهبود شناسایی ساختار در الگوریتم آموزش رقابتی جهت مدل سازی به روش فازی – عصبی فرآیند مدل سازی، مدل کردن یک سیستم نامشخص با استفاده از داده های ورودی – خروجی اندازه گیری شده می باشد. شبکه های فازی، عصبی و فازی – عصبی ایده های مختلفی را برای مدل سازی پیشنهاد نموده […]