معادله حرکت

دانلود مقاله مقایسه حساسیت تحریک سیستم تحت بار انفجار به کمک روش های عددی

دانلود مقاله مقایسه حساسیت تحریک سیستم تحت بار انفجار به کمک روش های عددی برای بررسی پاسخ سازه از روش های مبنی بر حوزه زمان و فرکانس می توان استفاده نمود. عمدتا جهت تحلیل سیستم های غیرخطی از روش های مبنی بر حوزه زمان می توان استفاده کرد. در این تحقیق چندین رویه عددی جهت […]