معماری ایران

دانلود مقاله گنبد در معماری ایران

دانلود مقاله گنبد در معماری ایران در تعریف هندسی، گنبد مکان هندسی نقاطی است که از دوران چِفدی مشخص حول یک محور قائم به وجود می آید. اما در زبان معماری گنبد پوششی است که بر روی زمینه ای گرد برپا شود. گنبد از سه قسمت تشکیل شده است: گنبد خانه یعنی زمینه گنبد بَشن = […]