مقاله شیمی

دانلود مقاله بررسی اثر مشخصات هندسی آکنه های ساختار یافته بر روی افت فشار برج های آکنده بکمک آنالیز CFD

دانلود مقاله بررسی اثر مشخصات هندسی آکنه های ساختار یافته بر روی افت فشار برج های آکنده بکمک آنالیز CFD آکنه های ساختار یافته نسبت به آکنه های نامنظم و سینی ها، دارای مزایای زیادی از جمله افت فشار کمتر و راندمان و ظرفیت بالاتر می باشند و به همین دلیل در صنعت کاربرد فراوانی […]

دانلود مقاله کاربرد یک ضریب انتقال جرم تلفیقی در استخراج مایع – مایع و بررسی اثر آلودگی فازها

دانلود مقاله کاربرد یک ضریب انتقال جرم تلفیقی در استخراج مایع – مایع و بررسی اثر آلودگی فازها در این کار اثر حضور مواد فعال سطحی بر ضریب انتقال جرم قطره منفرد در یک ستون استخراج بررسی گردیده و آزمایشات زیادی بر روی یک سیستم مایع-مایع با کشش سطحی پایین انجام شده است. ضرایب انتقال […]

دانلود مقاله بررسی جریان آرام، دو بعدی و پایدار سیال با لزجت متغیر و تولید حرارت داخلی بر روی صفحه نفوذپذیر متحرک

دانلود مقاله بررسی جریان آرام، دو بعدی و پایدار سیال با لزجت متغیر و تولید حرارت داخلی بر روی صفحه نفوذپذیر متحرک در این تحقیق جریان آرام دو بعدی و پایدار سیال با لزجت متغیر و تولید حرارت داخلی بر روی صفحه نفوذپذیر متحرک همراه با شار جرمی یکنواخت (دمش یا مکش) مورد بررسی قرار […]

دانلود مقاله شبیه سازی سه بعدی جریان آشفته در مخازن همزن دار با استفاده از مدل های RNG – k-e و Standard – k-ε و روش شبکه بندی لغزان

دانلود مقاله شبیه سازی سه بعدی جریان آشفته در مخازن همزن دار با استفاده از مدل های RNG – k-e و Standard – k-ε و روش شبکه بندی لغزان در این پژوهش، شبیه سازی سه بعدی جریان آشفته در مخازن همزن دار با همزن مکانیکی توسط نرم افزار Fluent و به روش شبکه بندی لغزان(sliding […]

دانلود مقاله بررسی اثرات زوایای پیوندی گرافت بر روی نوسانات زمانی تنش برشی در بای پس های آئورت – کرونری و کرونری – کرونری

دانلود مقاله بررسی اثرات زوایای پیوندی گرافت بر روی نوسانات زمانی تنش برشی در بای پس های آئورت – کرونری و کرونری – کرونری در این تحقیق تئوریکی اثرات زوایای مختلف پیوندی بر روی جریان خون بویژه بر روی نوسانات زمانی مقادیر تنش برشی وارده بر نواحی مستعد گرفتگی از جمله heel ، toe و […]

دانلود مقاله تعیین سینتیک های رشد و هسته‌زایی در کریستالیزاسیون HMX

دانلود مقاله تعیین سینتیک های رشد و هسته‌زایی در کریستالیزاسیون HMX اچ ام ایکس یک ماده منفجره بسیار قوی با سرعت انفجار حدود ۹۰۰۰m/s است. نحوه فرآیند کریستالیزاسیون در زمان تولید این ماده نقش مهمی در خواص کاربردی آن دارد. در این مطالعه ابتدا حلالیت HMX در استن مورد بررسی قرار گرفته است. سپس اثر […]

دانلود مقاله مطالعه عددی جابجایی آزاد سیال غیرنیوتنی مدل پاورلا روی سطح قائم (با شرط مرزی دیریشله)

دانلود مقاله مطالعه عددی جابجایی آزاد سیال غیرنیوتنی مدل پاورلا روی سطح قائم (با شرط مرزی دیریشله) در این مقاله جابجایی آزاد سیال غیرنیوتنی مدل پاورلا بر روی یک سطح عمودی با شرایط مرزی دیریشله (شار حرارتی ثابت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و لایه مرزی آرام هیدرودینامیکی و حرارتی که متأثر از […]

دانلود مقاله مدلسازی ریاضی خشک شدن ذرات سیب زمینی در بستر سیال

دانلود مقاله مدلسازی ریاضی خشک شدن ذرات سیب زمینی در بستر سیال در این مقاله مدلسازی سه بعدی فرآیند خشک شدن ذرات مکعبی شکل سیب زمینی انجام شده است. مدل شامل انتقال همزمان جرم و انرژی بین فاز جامد و گاز می باشد. تغییرات خواص ( مانند ضریب نفوذ ضریب هدایت گرمایی انتالپی تبخیر دانسیته […]

دانلود مقاله تعیین منحنی های همدمای رطوبت و گرمای ایزواستریک بادام

دانلود مقاله تعیین منحنی های همدمای رطوبت و گرمای ایزواستریک بادام قرن ها است که ایران از نظر تولید بادام در جهان بدون رقیب بوده است، با ورود رقبای جدید در تجارت بین المللی بادام، در صورت عدم وجود کیفیت مناسب در این محصول نمیتوان با آنان رقابت نمود. برای افزایش کیفیت بادام بایستی در […]

دانلود مقاله مدلسازی فرآیند سینتر شدن بدنه‌های پرسلان استون ور

دانلود مقاله مدلسازی فرآیند سینتر شدن بدنه‌های پرسلان استون ور در این تحقیق سرعت کاهش تخلخل بدنه های پرسلان استون ور به کمک مدل ریاضی بررسی شده است. ابتدا به کمک معادلات بقای جرم و ممنتوم معادله افت فشار و سپس سرعت از بین رفتن تخلخل محاسبه شده و در نهایت نشان داده شده است […]