موئینگی

دانلود مقاله مطالعات آزمایشگاهی تاثیر گرادیان فشار و پدیده انتهایی موئینگی بر نمودارهای نفوذ پذیری نسبی نفت و گاز

دانلود مقاله مطالعات آزمایشگاهی تاثیر گرادیان فشار و پدیده انتهایی موئینگی بر نمودارهای نفوذ پذیری نسبی نفت و گاز در این مقاله به تأثیر گرادیان فشار بر منحنی های نفوذپذیری نسبی گاز و نفت در حالت های تزریق افقی و عمودی پرداخته شده است آزمایش ها بصورت فشار ثابت و بر روی یک نمونه مغزه […]