مکانیک سنگ

دانلود جزوه مکانیک سنگ

دانلود جزوه مکانیک سنگ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﻨﮓ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از داﻧﺶ ﻧﻈﺮی و عملی از رﻓﺘﺎر ﻣﮑﺎنیکی ﺳﻨﮓ ﯾﺎ آن ﺑﺨﺶ از ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐه ﺑه واﮐﻨﺶ ﺳﻨﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺪان های ﻧﯿﺮو از ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰیکی اﻃﺮاف ﻣﺮﺑﻮط می ﮔﺮدد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺻﻮل ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﻨﮓ و روش ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ آن ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻌﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی […]