مکانیک شکست غیرخطی

دانلود مقاله تأثیر گذاری شکست مد II در بتن تقویت شده با CFRP

دانلود مقاله تأثیر گذاری شکست مد II در بتن تقویت شده با CFRP در این مطالعه با به کارگیری روش اجزای محدود و روش ترک مجزا، و همچنین بر پایه مفاهیم مکانیک شکست غیرخطی، رفتار چسب بین بتن و ورق تقویت کنندهی خارجی CFRP با نمودار غیرخطی پیشنهادی مدلسازی شده است. ویژگی های مصالح تشکیل دهنده سطح […]