میدان منصوری

دانلود مقاله برآورد پارامتر تخلخل از داده لرزه ای با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ در مخزن آسماری میدان منصوری

دانلود مقاله برآورد پارامتر تخلخل از داده لرزه ای با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ در مخزن آسماری میدان منصوری هدف نهایی متخصصین ژئوفیزیک مخزن، تعیین خصوصیات مخزنی، نظیر لیتولوژی و تخلخل؛ و شرایط آن، نظیر فشار و نحوه توزیع سیال؛  با استفاده از داده لرزه ای است.  برای دستیابی به این هدف می […]