میدان نفتی مسجدسلیمان

دانلود مقاله تخمین و ارزیابی میزان کل کربن آلی (TOC) در اینتروال های غنی از مواد آلی با استفاده از تکنیک ΔLogR-مطالعه موردی سازند سرگلو در میدان نفتی مسجد سلیمان

دانلود مقاله تخمین و ارزیابی میزان کل کربن آلی (TOC) در اینتروال های غنی از مواد آلی با استفاده از تکنیک ΔLogR-مطالعه موردی سازند سرگلو در میدان نفتی مسجد سلیمان تکنیک ΔLogR یکی از روش های کاربردی و نوین برای محاسبه مقدار کل کربن آلی (TOC) نیز تعیین میزان بلوغ مواد آلی می باشد که […]