میزان مصرف بنزین

دانلود مقاله بررسی اثر سناریوهای مختلف قیمتی بر میزان مصرف بنزین

دانلود مقاله بررسی اثر سناریوهای مختلف قیمتی بر میزان مصرف بنزین بحث واقعی نمودن قیمت ها و مساله عدالت اجتماعی یکی از مهمترین موضوعاتی است که امروزه مورد مناقشه سیاستگذاران اقتصادی کشور می باشد. با توجه به آنکه مطابق تئوری های اقتصادی هنگامی با افزایش قیمت بنزین مصرف آن کاهش خواهد یافت که در محدوده […]