نانوتکنولوژی

دانلود مقاله تعیین اولویت های نانوفناوری در حوزه حفاری

دانلود مقاله تعیین اولویت های نانوفناوری در حوزه حفاری یکی از مهمترین اولویت های تحقیقاتی کشور ما در چند سال گذشته بررسی امکان استفاده از نانوفناوری در زمینه های گوناگون بوده است. در این مقاله با توجه به این موضوع به بررسی تحقیقات انجام گرفته در زمینه استفاده از فناوری نانو در بخش های گوناگون […]