نشاء

دانلود طرح کشت و تولید مکانیزه نشاء

دانلود طرح کشت و تولید مکانیزه نشاء از سال ها پیش تولید نشاء گیاهان کشاورزی در ایران رایج بوده است؛ اما، این فقط منحصر به تعداد محدودی از سبزی ها و گل های فصلی میشود که آن هم به صورت بسیار ابتدایی و به دور از اصول علمی و فنی تولید نشاء است. بارها دیده […]