نفت درجا

دانلود مقاله کاربرد زاویه انحراف در ارزیابی پتروفیزیکی

دانلود مقاله کاربرد زاویه انحراف در ارزیابی پتروفیزیکی با توجه به اهمیت ارزیابی پتروفیزیکی در مطالعات و تعیین نفت درجا (oil in place) نیاز مبرم و ضروری به ستون مفید نفتی H.C) Hydrocarbon column) و تخلخلی و اشباع آب ضخامت های مفید (SW) در تعیین برش های نفتی (cut off) و محاسبات نفت درجا (oil […]