نمودارگیری چاه نفت

دانلود مقاله تخمین سرعت امواج برشی و کاربرد آن در بررسی رفتار ژئومکانیکی سنگ های مخزنی در جنوب غرب ایران

دانلود مقاله تخمین سرعت امواج برشی و کاربرد آن در بررسی رفتار ژئومکانیکی سنگ های مخزنی در جنوب غرب ایران سرعت امواج لرز های تراکمی از نمودار صوتی درون چاهی قابل محاسبه است ولی سرعت امواج برشی فقط از نمودارهای ابزار DSI بدست می آید. نمودارگیری بوسیله این ابزار به علت گران بودن بسیار کم […]