نمودار تصویر گر

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل شکستگی های مخزن خامی میدان چیلینگر با استفاده از مغزه و نمودارهای تصویرگر

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل شکستگی های مخزن خامی میدان چیلینگر با استفاده از مغزه و نمودارهای تصویرگر مخازن کربناته ایران بدلیل دارا بودن شکستگی های فراوان و مؤثر بودن این شکستگی ها در تولید نفت از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. لذا تعیین تراکم شکستگی ها، جهت شیب و امتداد آنها و میزان بازشدگی و […]