پاورپوینت بلور شناسی نوری

دانلود پاورپوینت بلور شناسی نوری

دانلود پاورپوینت بلور شناسی نوری نور متشکل از ذراتی است که به وسیله یک منبع نورانی مثل خورشید با سرعت زیاد جریان پیدا می کند.  این ذرات در مسیر خط مستقیم در فضا منتشر می شوند. این نظریه مورد تأیید نیوتن بوده است. نور متشکل از امواج الکترومغناطیسی است که از میدانهای متناوب الکتریکی و مغناطیسی […]