پاورپوینت بلور شناسی

دانلود پاورپوینت بلور شناسی هندسی

دانلود پاورپوینت بلور شناسی هندسی بلور یکی از حالت های اجسام جامد همگن است که در آن ها اجزای تشکیل دهنده دارای نظم سه بعدی هستند و به سطح های خارجی صاف و منظم محدود می شود که این نظم بیرونی بازتاب نظم درونی بلور است.  اجسام جامد طبیعی که غالبا شکل بلورین دارند کانی […]

دانلود پاورپوینت بلور شناسی نوری

دانلود پاورپوینت بلور شناسی نوری نور متشکل از ذراتی است که به وسیله یک منبع نورانی مثل خورشید با سرعت زیاد جریان پیدا می کند.  این ذرات در مسیر خط مستقیم در فضا منتشر می شوند. این نظریه مورد تأیید نیوتن بوده است. نور متشکل از امواج الکترومغناطیسی است که از میدانهای متناوب الکتریکی و مغناطیسی […]