پاورپوینت درس 23 مطالعات هشتم

دانلود پاورپوینت قاره آمریکا (درس ۲۳ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت قاره آمریکا (درس ۲۳ – مطالعات پایه هشتم) قاره آمریکا، از قطب شمال تا نزدیکی قطب جنوب کشیده شده است و در واقع به دو قاره کوچکتر، (آمریکای جنوبی) و (آمریکای شمالی) تقسیم می شود که به وسیلهٔ خشکی باریکی به نام (آمریکای مرکزی) به یکدیگر متصل اند. دو اقیانوس اطلس و آرام با […]

دانلود پاورپوینت قاره آمریکا و قاره اقیانوسیه (فصل ۱۲ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت قاره آمریکا و قاره اقیانوسیه (فصل ۱۲ – مطالعات پایه هشتم) قاره آمریکا، از قطب شمال تا نزدیکی قطب جنوب کشیده شده است و در واقع به دو قاره کوچکتر، (آمریکای جنوبی) و (آمریکای شمالی) تقسیم می شود که به وسیلهٔ خشکی باریکی به نام (آمریکای مرکزی) به یکدیگر متصل اند. دو اقیانوس […]