پاورپوینت قوانین فوتسال

دانلود پاورپوینت قوانین فوتسال

دانلود پاورپوینت قوانین فوتسال ۷ خطای منجر به اخطار : مرتکب رفتار غیر ورزشی. با گفتار و کردار به تصمیم داور اعتراض نماید. مکرراً قوانین بازی را نقص نماید. شروع مجدد بازی را به تأخیر اندازد. هنگام شروع مجدد بازی ، ضربه آزاد و ضربه کرنر فاصله لازم رعایت نکند. بدون اجازه داور وارد زمین […]