پاورپوینت مدیریت بحران

دانلود پاورپوینت مدیریت بحران

دانلود پاورپوینت مدیریت بحران درجه بندی بحران بحران درجه ۱: عبارت است ازهر رویداد پیش بینی نشده و غیر منتظره ای که یک واحد به تنهایی و با امکانات معمول خود قادر به مقابله با آن باشد مثل آتش سوزی بحران درجه ۲: هرگونه رویداد غیر منتظره ای که برای مقابله با آن دو یا […]

دانلود پاورپوینت مدیریت بحران سیل

دانلود پاورپوینت مدیریت بحران سیل فرآیند پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران برخورد و مداخله در بحران و سالم سازی بعد از وقوع بحران را مدیریت بحران گویند؛ علمی کاربردی که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحران ها و تجزیه و تحلیل آن ها در جستجوی یافتن ابزاری است که بوسیله آن ها بتوان از […]